Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nye vedtægter november 2017 klik her: Vedtægter Borgerforening

 

 

Tidligere vedtægter, se nedenfor.

VEDTÆGTER FOR

 LØRSLEV OG OMEGNS BORGERFORENING

§ 1.

Navn og hjemsted

Foreningens navn er LØRSLEV OG OMEGNS BORGERFORENING.

Foreningen er stiftet den 17/9-1970 og har hjemsted i Hjørring Kommune.

 

§ 2.

Formål:

Foreningens formål er
– at varetage og fremme Lørslev by og omegns borgeres interesse, samt være et samlingssted, hvor man uanset forskellige synspunkter kan mødes

– at danne ramme om aktiviteter til fremme af byens trivsel og kulturelle liv

– at arrangere selskabelige sammenkomster for foreningens medlemmer og disses familie samt ved møder og sammenkomster at bevare og styrke et godt forhold mellem medlemmerne indbyrdes.

 

§ 3.

Optagelse, udmeldelse og eksklusion af medlemmer:

Optagelse af medlemmer:

Som medlem kan optages enhver myndig borger i Hjørring kommune.

Optagelse som medlem sker ved henvendelse til foreningens kasserer eller et bestyrelsesmedlem. Ved optagelse skal medlemmet have udleveret et eksemplar af foreningens vedtægter.

Med bestyrelsens samtykke kan medlemmer medtage gæster ved foreningens arrangementer.

Bestyrelsen kan udnævne æresmedlemmer.

Udmeldelse:

Kan ske ved henvendelse til kassereren eller et bestyrelsesmedlem.

Eksklusion:

Bestyrelsen har ret til at ekskludere et medlem. Eksklusionen kan af den ekskluderede indankes til den følgende ordinære generalforsamling til godkendelse eller forkastelse.

 

§ 4.

Kontingent:

Medlemskontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag.

Kontingentet skal være betalt inden næste generalforsamling ved opkrævning eller indbetaling til bestyrelsen.

Et års restance kan medføre udelukkelse.

 

§ 5

Ordinær generalforsamling:

Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i oktober måned.

Medlemmer som ønsker forslag behandlet på generalforsamlingen, skal indsende disse til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Der indvarsles til generalforsamling mindst 14 dage før med bekendtgørelse af dagsorden i den lokale presse, opslag i byen samt evt. på Lørslev bys hjemmeside og ved løbesedler.

Stemmeret på generalforsamlingen har alle myndige medlemmer af husstanden, når husstanden er medlem af foreningen.

Afstemning skal altid ske skriftligt, når et medlem forlanger det.

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uansat de fremmødtes antal.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen.

Alle afstemninger foregår ved simpelt stemmeflertal.

 

§ 6.

Dagsorden:

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

1)   Valg af dirigent og referent

2)   Formandens beretning for det forløbne år

3)   Forelæggelse af revideret regnskab for det forløbne år til

godkendelse

4)   Fastsættelse af kontingent

5)   Behandling af indkomne forslag

6)   Valg af  bestyrelsesmedlemmer

7)   Valg af to suppleanter til bestyrelsen

8)   Valg af revisor og revisorsuppleant

9)   Eventuelt

 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling:

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når som helst bestyrelsen finder anledning dertil, eller når 20 medlemmer i skrivelse til bestyrelsen forlanger det. Skrivelsen skal endvidere indeholde angivelse af det emne, der ønskes behandlet. Generalforsamlingen skal afholdes senest 3 uger efter skrivelsens modtagelse. For så vidt angår krav til indkaldelsen, mødets ledelse, afstemning m.m. gælder de samme bestemmelser som for ordinær generalforsamling.

 

§ 8.

Bestyrelse og valg:

Bestyrelsen varetager foreningens forhold og udfører generalforsamlingens beslutninger.

Bestyrelsen kan nedsætte særlige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver.

Bestyrelsen består af 6 myndige medlemmer af Lørslev og Omegns Borgerforening, der vælges af den ordinære generalforsamling for 2 år af gangen, og afgår skiftevis med 3 medlemmer

Endvidere vælges hvert år 2 bestyrelsessuppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, sekretær, kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt halvdelen af bestyrelsen er til stede, heriblandt formanden eller næstformanden.

Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Bestyrelsen afholder møder så ofte, det findes nødvendigt, og indkaldes af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer.

Ethvert medlem er berettiget til at indsende forslag til behandling i bestyrelsen.

 

§ 9

Regnskab og revision

Regnskabsåret er 1/10 – 30/9. Årsregnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorens underskrift.

Revisionen består af et medlem der vælges hvert år af den ordinære generalforsamling, der ligeledes hvert år vælger en revisorsuppleant.

Revisoren skal hvert år gennemgå årsregnskabet og påse, at beholdningerne er til stede. Revisoren har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

 

§ 10

Vedtægtsændringer:

Ændringer af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling.

Til vedtagelse af ændringer kræves dog, at 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringsforslagene.

 

§ 11.

Foreningens opløsning:

Denne forening kan ikke opløses, så længe 10 medlemmer stemmer imod.

Ved evt. opløsning vedtages det på en ekstraordinær generalforsamling, hvorledes foreningens formue skal anvendes.

 

 

Vedtaget på generalforsamlingen 10. oktober  2013.