Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

VEDTÆGTER FOR LØRSLEV OG OMEGNS UNGDOMSKLUB

 

§1    

Stk. 1.                     Klubbens navn er Lørslev og omegns ungdomsklub

Stk. 2.                     Den har hjemsted i Lørslev i Hjørring Kommune.

§2

Stk. 1.           Klubbens formål er inden for rammerne af bestemmelserne om ungdomsklubber, i henhold til lov om støtte til folkeoplysning m.v., at samle unge mellem 6. Klasse og 18 år, til virksomhed og samvær i deres fritid.

§3

Stk. 1.           Udgifter ved klubbens drift, afholdes af medlemskontingent samt tilskud fra Hjørring Kommune, i henhold til Folkeoplysningsloven – ved opkrævning af medlemskontingent samt ved tilskud af arrangementer.

§4

Stk. 1.        Klubben ledes af en bestyrelse, der har ansvaret for klubbens virksomhed og økonomi.

§3

Stk. 1.           Enhver, som har betalt kontingent til klubben, og som tilslutter sig foreningens formal og idégrundlag, er medlem af klubben.

Stk. 2            Et medlem, som ikke respekterer nærværende vedtægter eller beslutninger, som er vedtaget af generalforsamlingen, kan af bestyrelsen eksluderes af klubben.

§6

Stk. 1.           Ingen bestyrelsesmedlemmer hæfter personligt for de på klubben påhvilende økonomiske forpligtelser, hvorfor disse udelukkende kan søges fyldestgjort i klubbens eventuelle formue.

Stk. 2.           Klubben forpligtes ved underskrift af klubbens formand eller næstformand.

§7

Stk. 1.           Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i 1. kvartal. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Stk. 2.                     Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent og stemmetæller.

3. Gennemgang af regnskabet.

4. Godkendelse af regnskabet.

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen).

6.  Fastsættelse af kontingent

7. Valg af repræsentanter fra Forældre- og klubkredsen

8. Valg af revisor.

9. Evt.

Stk. 3.           Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er klubbens medlemmer, deres forældre og medlemmer af klubkredsen. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal og kan, såfremt dette ønskes, blive foretaget skriftligt.

Stk. 4.           Ingen kan som fuldmægtig på generalforsamling repræsentere mere end ét medlem

Stk. 5.           Over det på generalforsamlingen passerede føres en protokol, der underskrives af dirigenten.

Stk. 6.           På generalforsamlingen vælges 5 medlemmer til bestyrelsen fra forældre- og klubkredsen. Et enkelt bestyrelsesmedlem vælges for en to årig periode, de øvrige for en ét årig periode. Der vælges to medlemsrepræsentanter medmindre dette gøres på et separat klubmøde  kun for medlemmerne.

Stk. 7.           Endvidere vælges på generalforsamlingen en revisor, som vælges for ét år ad gangen.

§ 8

Stk. 1.           Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer og består, udover de på generalforsamlingen valgte personer, endvidere af to af klubbens medlemmer.

Stk. 2.                     Formanden for bestyrelsen skal altid vælges i forældrekredsen.

Stk. 3.           Bestyrelsen vedtager ændring af kontingentregler eller beløbsstørrelse.

Stk. 4.                     Bestyrelsen afholder møder efter behov.

§ 9

Stk. 1.           Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor. Denne behøver  ikke at være fremmødt på generalforsamlingen for at blive valgt. Men der skal foreligge en fuldmagt fra opstillede, hvis vedkommende ikke er fremmødt.

Stk. 2                                            Revisor vælges for ét år ad gangen.

§ 10

Stk. 1                                           Klubbens regnskabsår er fra 1. januar      til 31. december.

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det. Dog skal uanmeldt revision foretages mindst én gang årligt.

§ 11 

Stk. 1.           Ændringer i vedtægterne vedtages på generalforsamlingen, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer herfor.

§ 12

Stk. 1.           Bestemmelse om opløsning af klubben kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt generalforsamling. Til klubbens opløsning kræves, at mindst 2/3 af de afgivne stemmer stemmer for en opløsning på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

Stk. 2.           Klubbens eventuelt overskydende midler skal ved opløsning anvendes til gavn for børne- og ungdomsarbejde i lokalområdet, ellers skal eventuelle overskydende midler og materiel overdrages til folkeoplysningsudvalget i Hjørring Kommune til fremmelse af lignende virksomhed for unge i Hjørring området.

§ 13

Stk. 1.           Såfremt klubben ikke har været aktiv i mere end 1 år, skal klubben opløses, og overskydende midler fordeles i henhold til § 12 stk. 2.

Godkendt på generalforsamlingen 26.02.2014

Godkendt af bestyrelsen 12.03.2014